1516 đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại tập đoàn viễn thông NTT, Tokyo, Nhật Bản

1516 đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc, hợp tác tại tập đoàn viễn thông NTT, Tokyo, Nhật Bản, tập đoàn viễn thông lớn nhất tại Nhật Bản. Chuyến thăm đã mở ra cơ hội hợp tác lớn cho 1516 với NTT và các đối tác lớn khác tại Nhật Bản.